Bærekraft strategi oppdatering 2023

Vårt fokus på bærekraft gir synlige resultater. Her er noe av det vi har oppnådd og har hatt fokus på i 2023.

Bærekraft strategi oppdatering 2023
Oppgradering av fabrikken i Sirevåg

Prosjektet er utsatt til 25/26. Oppgraderingen er sentral både i bærekraftsarbeidet vårt, og i den nye strategien vår, og den er sentral for å få en mer bærekraftig, moderne og effektiv drift. Vi jobber med flere løsninger for å for prosjektet i gang, og håper på en beslutning og oppstart i 2024.

Optimalisering
Varm vind

Varm luft

Fabrikken på Frei kan utnytte spill varmluften i luftørkeprosessen. Det har en tydelig energibesparende effekt. Kai Arild er ansvarlig, og målet er å være ferdig i løpet av 12 måneder.

Naturlig gass

Byttet til biogass prosjektet skal være ferdig høsten 2024.

El-lastebil

Vår partner på transport er i gang med test av elektriske lastebiler. El-lastebilprosjektet er svært spennende, men det knytter seg utfordringer til lading og kjøreplan. Dette og andre tiltak, bla mer skipsfart, blir et vesentlig punkt når ny transport kontrakten skal fornyes høsten 2024.

Fra avfall til drivstoff

Vi er i godt i gang med et testprosjekt der vårt avfall kan blir gjort om til biodiesel. Prosjektet har et stort potensial og viser oss muligheter til å utnytte enda mer av de ressursene vi besitter. Prosjektet har dessverre vist seg vanskelig å få gjennomført det i Norge, men vi har greid å finne en spennende samarbeidspartner i Danmark. Samtidig vil vi fortsette å se på muligheten til lignede prosjekter i vårt nærområde. Roy Vidar er ansvarlig for prosjektet.

Mindre svinn, enda mindre til neste år

Vi jobber kontinuerlig med å redusere råvares som sendes til resirkulering/forbrenning. Svinn vil bli et fokus i 2024. I år har produktlinja blitt mer stabil, og den skaper dermed mindre spill. Vi produserer mindre bulk, situasjoner som kan bli bulk fanges opp tidligere. Fyllmaskinen er stabilisert og får mindre spill. Vi jobber vider med produksjonsprosessen for å få mindre utkast.

Produktutvikling

Egg til spille

Vi er godt i gang med et eggprosjektet, der vi utnytter klinkegg – som i dag er en ressurs som blir destruert. Vi er foreløpig i test og kvalitetssikring delen av prosjektet. Klinkegg vil kunne være både et bindemiddel og en proteinkilde. Vi samarbeider med Mattilsynet for å finne gode løsninger for bruken. Roy Vidar er ansvarlig for prosjektet.

Kommunikasjon av bærekraft

I år har vi holdt flere interne samlinger for å øke forståelsene og for å få gode innspill til videre arbeid med bærekraft.

Vi ser videre på tiltak knyttet mot lokalmiljøet rundt begge bedriftene, med tanke på både formidling av bærekraft og innsikt og omdømmebygging samt rekruterings muligheter.

Intern kommunikasjon er styrket med et nyhetsbrev som sikrer bedre informasjon til alle ansatte, ledelsen, Nortura og styret. Nyhetsbrevet tar opp både den daglige driften og de større målene vi ønsker å nå.

Videre blir det viktig for oss å kommunisere våre ferdigheter og resultater internt Nortura og til omverden. Å dele erfaringer, både på godt og vondt, blir en nøkkel innen omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv.

Rapportering (NY)

Vi er i gang med reportering og jobber tett med både regnskap og Nortura for å få best mulig tall, som er relevante og nøyaktige, slik vi kan se på hvilke tiltak som er viktig å gjøre. Rapport for 2022 skal være klar første kvartal 2024.