Menneske- og arbeidsrettigheter

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Det betyr at Norsk Dyremat forplikter seg til å være åpne og transparente om hvordan vår virksomhet påvirker verden rundt oss.

Vi er dedikerte til å sikre at både vår egen virksomhet og våre råvareleverandører driver sin virksomhet uten at det går på bekostning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Sammen med Nortura jobber vi mot å implementere aktsomhetsvurderinger av både vår virksomhet og våre leverandører.

Vårt mål er å identifisere, prioritere og håndtere eventuelle negative virkninger på mennesker i hele verdikjeden vår, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre leverandører og forretningspartnere.

Vi har en ambisiøs bærekraftstrategi med mål om å bli den mest bærekraftige produsenten av kjæledyrfôr innen 2030. En slik ambisjon krever handling, og vi har derfor implementert en rekke tiltak for å nå dette målet.

Norsk Dyremat sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger bygger på Åpenhetsloven og OECDs modell for ansvarlig næringsliv, som illustrert i følgende figur:

linje_1x100

Overordnet målsetning

Mest bærekraftige produsent av kjæledyrfôr innen 2030

dokumenter

Aktsomhetsvurderinger

Figur: Oversikt over Norsk Dyremat sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger

Norsk Dyremat følger Nortura sine etiske retningslinjer, som er i samsvar med kravene fra våre kunder og Åpenhetsloven.

 

Norsk Dyremat skal:

  • Implementere etiske retningslinjer for alle ansatte.
  • Sørge for at alle ansatte er kjent med og følger de etiske retningslinjene.
  • Kreve at alle samarbeidspartnere følger Nortura sine retningslinjer for underleverandører.

 

Dette bidrar til å eliminere de største risikoene for brudd på bærekraftsprinsipper og menneskerettigheter.

Sammen med Nortura jobber vi med å utvikle en overordnet analyse av vår egen virksomhet, leverandørkjeden og forretningspartnere. Målet med denne kartleggingen er å identifisere områder med høyest risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi skal etablere et system for måling, rapportering og kontinuerlig forbedring av våre bærekraftsprestasjoner. Dette innebærer definisjonen av nøkkelindikatorer og mål for å evaluere fremgangen mot å bli den mest bærekraftige leverandøren av dyremat i Norge innen 2030. Vi vil rapportere om våre bærekraftsprestasjoner og identifisere områder som krever ytterligere tiltak for kontinuerlig forbedring.

Dersom vi oppdager negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv, vil vi iverksette tiltak for å rette opp situasjonen.

Ved behov vil vi utarbeide planer og gjennomføre stedlige tilsyn hos utvalgte leverandører for å sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer.

 

Vi vil kommunisere ærlig og åpent om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Dersom vi oppdager eventuelle brudd, vil vi også inngå i en dialog med de berørte partene. Vi vil besvare spørsmål innen de fastsatte fristene i Åpenhetsloven.

Vi vil fortsette å arbeide med prosjekter som støtter opp under vår bærekraftstrategi og de langsiktige bærekraftsmålene våre. Vi vil også fortsette å forbedre og justere våre rutiner for aktsomhetsvurderinger.

linje_1x100

Les mer om aktsomhetsvurderinger

Kontakt

Hvis du har spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger, kan du legge dem inn i skjemaet ved å følge lenken nedenfor