Bærekraftig mat til din beste venn

Norsk Dyremat AS – bærekraftstrategi 2022-2030

De fire viktigste prosjektene  

Oppgradering av fabrikk i Sirevåg

Oppgradering av fabrikk i Sirevåg

OPTIMALISERING
Bærekraftig, høyeffektiv og fleksibel produksjon 
Les mer
Energibesparing

Energibesparing

OPTIMALISERING
En mer effektiv produksjon - samarbeid med Nofima
Les mer
Produktutvikling

Nye produkter

INNOVASJON OG  PRODUKUTVIKLING
Produktserier med råvarer som destrueres i dag.
Les mer

Kommunikasjon av bærekraft

KOMMUNIKASJON 
Dele vår kunnskap slik at det kommer kunder, samarbeidspartnere og samfunnet til gode.
Les mer

Målsetning

Mest bærekraftige produsent av kjæledyrfôr innen 2030

ambisjon

Redusere utslipp og bruke mer av dyret
(og andre proteinkilder) 
 

Vi forplikter oss til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak for hvordan vi driver (bedre utnyttelse av råvarer, nye råvarer og mindre svinn). Hvordan vi forvalter daglig drift (kontorbygg, transport og innkjøp). Samtidig skal vi ha fokus på bruken av proteinkilder i et helhetlig perspektiv.  

Mangfold og inkludering 

Skape langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder (og hunder) og være en attraktiv arbeidsplass

Om — NORSK DYREMAT AS

En forretning basert på sirkeløkonomi 

Norsk Dyremat AS er tuftet på en idé om å produsere sunn og næringsrik dyremat med kjøttprodukter som ikke brukes i human produksjon. For rundt 20 år siden ville 80-90 prosent av dette råmaterialet blitt destruert. I dag blir en stadig voksende del av dette råmateriale videreforedlet av en rekke aktører dette er en reise vi i Norsk Dyremat er svært stolte av å ha vært med på. Vårt mål er at vi skal ta imot og videreforedle alt restråstoffet fra human matproduksjon. Gjennom innovasjon og samarbeid ser vi etter nye måter å skape merverdi på slik at vi får mest mulig ut av de råvarene vi har.  

Norsk Dyremat AS er et heleid datterselskap av Nortura, som er Norges ledende leverandør av kjøttråvarer. Dette sikrer oss en stabil tilgang til råvarer av meget høy kvalitet, noe som er vårt fremste konkurransefortrinn. Sammen med andre aktører hjelper Nortura oss å finne nye proteinkilder på avveie slik at vi kan møte fremtidens behov for proteiner. 

Om — NORSK DYREMAT AS 

Vår verdikjede  

Norsk dyremat infografik
Norsk dyremat - verdikjede

Om — Norsk dyremat as

Vår historie

Norsk dyremat - historie
Norsk dyremat - historie
Norsk dyremat - historie
Norsk dyremat - historie
Norsk dyremat - historie
Tonn ferdigvarer produsert på plussprodukter

Fakta 

17.000
Tonn plussprodukter
30.000
Tonn dyremat av høy kvalitet

Ansvarlig produksjon

0%
Tilbakekalling av varer
86%
Norske råvarer
0,5%
Feilvare

Sikre arbeidsplasser og heve kompetanse

0%
Ulykker med personskade
93%
Tilstedeværelse
01
Lærling

Hjertestarter kurs, førstehjelpskurs,
HMS 40-timerskurs. Autoklavkurs.

Verdiskapning

62
Arbeidsplasser
92
Arbeidsplasser hos andre bedrifter
31,3 mill
Til samfunnet i løpet av et år

Tallene over henviser til fabrikkene på Sirevåg og Frei i 2021 – 2023 og inkluderer ikke miljøpåvirkning fra underleverandører og samarbeidspartnere.

Bærekraft – vår gave til fremtidens generasjoner

Hvordan vi jobber med bærekraft 

Vi ønsker å være åpne om hvordan vi påvirker verden, og vi jobber for en enda mer bærekraftig produksjon. Vi tror våre tiltak vil ha størst effekt på de områdene som er framhevet her 

Optimalisering

Fns bærekraftsmål 2 - utrydde sult
Fns bærekraftsmål 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fns bærekraftsmål 9 - industri, innovasjon og infrastruktur

Ønsker å gjennomføre

50%
Økt produksjon


2%
Svinn

15%
Energi fra solceller
-48%
Redusert utslipp per ferdig produsert vare

95%
Ferske råvarer
Norsk dyremat - biogass
Overgang til biogass

Har gjennomført 

-35%
Energireduksjon

70%
Energi fra gass


80%
Ferske råvarer
Norsk dyremat - tilkoblet boligfelt
Boligfelt tilkoblet gassanlegget

Investering for fremtiden  

Oppgradering av eksisterende fabrikk i Sirevåg

Målsetning

Et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv dyrematproduksjon

En ny standard for bærekraftig industri 

En ny fabrikk hjelper med å realisere vårt innovasjonspotensial og gir bedre forutsetninger for å konkurrere på det europeiske markedet.

Mer og bedre mat fra råvarene

Målet er at alt råstoff skal ende opp i en prosess som skal skape merverdi. Ubrukte råstoffer har et stort potensiale. 

50% høyere produksjon  

Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres
— og hver ressurs skal utnyttes. 

Kun 5% høyere energiforbruk  

Vi har satt i gang en rekke tiltak for å optimalisere energibruken. Energibruken per ferdig produsert boks vil gå kraftig ned. 

5-10 % økt bemanning

Moderne løsninger for både produksjon, teknikk og vedlikehold vil kreve mindre manuelt arbeid — og samtidig legger vi planer for trygge og langsiktige arbeidsplasser.

FLEKSIBEL Testlinje

Vi skal levere forskning av høy kvalitet, utvikle kunnskap for bruk av restråvarer som legger til rette for læring, anvendelse og innovasjon.

 

Helautomatisk lager  

Bruk av roboter vil mangedoble kapasiteten og gi bedre prosjektstyring. 

Mer effektiv distribusjon 

Lavere enhetskostnader, hyppige leveranser og bedre holdbarhet.

Finansiering

Oppgradering av fabrikk i Sirevåg

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2024

Byggeprosess

Oppgradering av fabrikk i Sirevåg

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2026

Den beste arbeidsplassen jeg har jobbet på!

Optimalisering

Energi

Energibesparing 

TILTAK

Samarbeid med Nofima

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

Under planlegging

Energibesparing SIREVÅG

TILTAK

Oppgradert fabrikk vil redusere energiforbruket med 25% pr. kg ferdigvare

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2024

Energibesparing FREI

TILTAK

Utnyttelse av varmluft under lufttørking

ANSVAR

Teknisk leder, Kai Arild

FERDIG

2025

Gass

TILTAK

Overgang til biogass

ANSVAR

Teknisk sjef, Otto

FERDIG

2024

Solceller

TILTAK

Solceller på taket

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2024

Bra at vi får brukt store deler av dyret.

Optimalisering

Redusere svinn  

Øke andel Ferske råvarer

TILTAK

Bedre planlegging og ny mottakshall

ANSVAR

Fabrikk sjef, Roy Vidar

FERDIG

2025

Logistikk og bestilling

TILTAK

Større produksjoner

ANSVAR

Logistikk og MA sjef, Ingvild

FERDIG

Kontinuerlig

oppbevaring av råvarer 

TILTAK

Nytt automatisk lager

Råvarer fylles i siloer

ANSVAR

Fabrikk sjef, Roy Vidar

FERDIG

2025-30

Mindre restråstoffer i renseanlegg

TILTAK

Større produksjoner – mindre til sluk/vask

Sortering produkt

ANSVAR

Fabrikk sjef, Roy Vidar

FERDIG

Kontinuerlig

Vannforbruk

TILTAK

Varmt vann fra autoklave brukes til vask/renhold
Se på mulighet for å selge overskuddsvarme

ANSVAR

Teknisk sjef, Otto

FERDIG

Kontinuerlig

Bulk/feilvare

TILTAK

Automatisering tørrvare

ANSVAR

Fabrikk sjef, Roy Vidar

FERDIG

Kontinuerlig

Fabrikkutsalg

TILTAK

Åpne fabrikkutsalg på Otta i tillegg til Sirevåg

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

2023

Optimalisering

Transport  

Transport av varer er optimalisert for dagens system. Nortura sine energikrav til biler beskrives på deres nettside

Utland

TILTAK

Se på mulighet for å frakte containere på sjø

Krav til biodrivstoff

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2030

Norge

TILTAK

Forbedre distribusjon mot kjedebutikker

Fulle biler på råvarer inn og fulle biler ut.

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

2026

Her er det et godt arbeidsmiljø

en mulighet til omstilling og enda bedre utnytting  

Innovasjon og produktutvikling  
Fns bærekraftsmål 2 - utrydde sult
Fns bærekraftsmål 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fns bærekraftsmål 9 - industri, innovasjon og infrastruktur

For å nå vårt mål om å ta imot og videreforedle alt restråstoffet fra human matproduksjon har vi prosjekter både innenfor innovasjon og ut i marked.  

Videreutvikle forskningsmiljøet

TILTAK

Sikre at proteinforedlingen vil utvikle seg mest mulig effektivt.

Styrke eget miljø samt samarbeid med andre aktører.

Søke om FoU midler

ANSVAR

Fabrikk sjef, Roy Vidar

Kvalitetsleder, Roswitha

Eksterne partnere

FERDIG

Kontinuerlig 

Opprette egen produktutviklings linje

TILTAK

Utnytte råvarene bedre

Utnytte et større spekter av råvarer.

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2024

Nye muligheter 

Det er mange gode råvarer som ikke brukes i dag. For eksempel skal vi se på, klinkegg fra Nortura, flere oppskrifter med fisk, vegetarprodukter, og samarbeid med reketrålere. 

Fôr for fremtiden 

Neste generasjons hundeeiere vil velge bærekraft. De ønsker gode valg både for seg selv og sin beste venn. Vi vil aktivt søke samarbeidspartnere som vil være med på reisen fra innovasjon til matskål. 

FINNE Nye råvarer

Produktutvikling

TILTAK

Engasjere kunder til å utvikle enda mer bærekraftige oppskrifter.

Se på flere egne merkevarer/produkter med nye proteinkilder.

Bedre utnyttelse av råvarer som ikke brukes i dag.

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

2024

Nye råvarer til marked

Produktutvikling

TILTAK

Samarbeid med eksisterende kunder.

Nye samarbeidspartnere/kunder.

Egne merkevarer/serier.

ANSVAR

Nortura i samarbeid med Norsk Dyremat

FERDIG

2024

Ny PROduktserie

Produktutvikling

TILTAK

Egen produkt(serie).

Øke salget i Norge.

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

Kontinuerlig 

Jeg er glad for å jobbe på en arbeidsplass som lager dyremat av god kvalitet og samtidig skåner miljøet

Ansvarlig produksjon
Fns bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon

Ønsker å gjennomføre

0
Visjon for tilbakekalling av fôr
100%
Norske råvarer
-50%
Redusere antall ulike kjemikalier

2022

0
Tilbakekalling av fôr
86%
Norske råvarer
sertifisert etter BRCGS global standard
Sertifisert etter BRCGS global standard

Matsikkerhet 

Norsk dyremat AS er sertifisert etter BRCGS global standard. En standard som er basert på de nyeste og oppdaterte matsikkerhetsstandardene og -metodene, og det er anerkjent av Global Food Safety Initiative – GFSI. 

BRC standarden setter strenge krav til godkjenning av leverandører. Alle våre leverandører – fra transportører, til emballasje, tørrvarer er godkjent. En godkjenning dekker også alt fra opprinnelse til den innkjøpte varen, leverandørens system for HMS, Kvalitet, mattrygghet til etiske retningslinjer.  

Standardiserte rutiner og prosesser bidrar til mindre svinn og rett kvalitet på produktene og vi kan vise til sporbarhet i alle ledd.  

Innkjøp – Få store leverandører skaper godt samarbeid med langsiktige muligheter 

Årlig kjøper vi inn varer og tjenester for ca. 16 millioner og det er derfor viktig at vi følger opp og stiller krav til våre leverandører med hensyn til deres miljøpåvirkning. 

 Våre leverandører skal håndtere vesentlig miljøpåvirkning. I tillegg skal de søke etter løsninger som forbedrer energieffektivitet og minimiserer energiforbruk og klimarelaterte utslipp. 

Kjemikalier

TILTAK

Redusere antall ulike kjemikalier med 50%

ANSVAR

Administrasjonsleder, Anne Mette

FERDIG

2024

Avfallshåndtering

TILTAK

Redusere råvarer som sendes til resirkulering/forbrenning (Biosirk) med 50%

ANSVAR

Fabrikk sjef, Roy Vidar

FERDIG

2026

Åpenhetsloven/ samfunnsansvar

TILTAK

Kartlegging leverandører

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

2023

Alle kommer godt overens – og det er alltid rent og ryddig.

Sikre arbeidsplasser og heve kompetanse
Fns bærekraftsmål 4 - god utdanning
Fns bærekraftsmål 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ønsker å gjennomføre

0
ulykker med personskader
99%
tilstedeværelse
3
3 godkjente lærlingeløp

2022

0
ulykker med personskader
93%
tilstedeværelse
1
lærling

et enda bedre sted å jobbe 

Norsk Dyremat AS skal strebe for flest mulig faste- og heltidsstillinger for våre medarbeidere og gode lønns- og arbeidsvilkår for våre ansatte. Ansattes vilkår skal være uavhengig av alder, kjønn, legning og etnisitet. Utenlandske vikarer har like arbeidsvilkår og lønnsbetingelser som norske innleide og ansatte.  

Vi ønsker å legge til rette for flere lærling og praksisordninger og vi er godkjent opplæringsbedrift innenfor logistikk og prosessoperatør. Ansatte hos oss skal ha mulighet for å ta fagbrev. For å utvikle flere ferdigheter er det  gjennomført hjertestarter kurs, førstehjelpskurs, HMS 40-timerskurs og autoklavkurs.  Med systematisk arbeid for et inkluderende arbeidsmiljø skal vår jobbhverdag og arbeidsplass være «et enda bedre sted å jobbe».  

Gode pendlermuligheter  

Vår målsetning er å redusere personbiltrafikken gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport til og fra jobb.  

Mange velger allerede å gå til arbeidsplassen da de bor i nærheten.  

Togstasjon finnes i umiddelbar nærhet og det er lagt opp til sykkelparkering. Dersom de ansatte har behov for personbil finnes det  parkeringsplasser og to ladestasjoner for elbil. 

Yrkessjåfører 

Gode parkeringsmuligheter for overnatting på eget område, eget toalett og dusj. 

Gode arbeidsforhold og organiserte forhold

TILTAK

Medarbeider- undersøkelse i regi Nortura

Forbedre Kulturundersøkelsen fra 74-84 %

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

Årlig

Sikkerhet

TILTAK

Trygg på jobben kurs

ANSVAR

Administrasjonsleder, Anne Mette

FERDIG

Kontinuerlig 

Kompetanseheving

TILTAK

To nye godkjente lærlingeløp

HMS 40-timerskurs

Autoklavkurs

Hospitering - samarbeid med forskningsmiljø

ANSVAR

Administrasjonsleder, Anne Mette

FERDIG

Kontinuerlig 

Konkurransedyktig lønn og pensjon

TILTAK

Lønns- og pensjonsytelser på nivå med det som er bransjestandard

ANSVAR

Daglig leder, Jon

FERDIG

Årlig

Roswitha Hartenstein, Kvalitetsleder

Å tenke konsekvenser på alt du gjør, er bærekraft for meg

Tove Anita Hellvik

Det er flott at vi kan bruke slakteavfall til å lage førsteklasses dyremat

Johan Haugstad, produksjonsmedarbeider

Vi har et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer

Mergim Gashi, produksjonsmedarbeider

Vi tar vare på hverandre og hjelper hverandre når det trengs

Sander Ulleland, Produksjonsmedarbeider

Fint å være en del av fremtiden, å ta ansvar.

Mats Nilsson , Produksjonsmedarbeider

Bra at vi bruker kortreiste råvarer i produksjonen.

Heidi Anita Wichmann, Produksjonsmedarbeider

Trives så godt at her vil jeg fortsatt være!

Elena Kochkina , produksjonsmedarbeider

Norske råvarer, tørket uten tilsetninger. Kvalitet er kjekt!

Hans Bjørnar Dahl, Produksjonsmedarbeider

Godt samhold blant de ansatte

Geir Olav Berthelsen , Produksjonsmedarbeider

Vi er bra på samarbeid. Det er ikke noe problem å spørre om hjelp, alle stiller gladelig opp for hverandre.

Vi er bra på samarbeid. Det er ikke noe problem å spørre om hjelp, alle stiller gladelig opp for hverandre.

Sikre arbeidsplasser og heve kompetanse

Likestilling og mangfold

Fns bærekraftsmål - likestilling mellom kjønnene
Fns bærekraftsmål 10 - mindre ulikhet

Alle våre ansatte har like muligheter og rettigheter. Diskrimineringslovens formål er å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 

Vi arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktuelle områder er blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Norsk Dyremat skal være en god arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering – der alle har like muligheter. 

Selskapet har 54 ansatte, 23 kvinner og 31 menn 

Kvinner

Menn

Fast ansatte

23

31

Deltidsansatt

2

0

Midlertidig ansatt

1

3

Uker foreldrepermisjon

45

35

Lønnskartlegging

Gjennomført i 2021

Kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid

Gjennomført i 2021

Antall kvinner og menn er likestilt i ledelsen i selskapet. Styret består av tre menn og tre kvinner. Lønnskartleggingen for 2021 viste at det ikke var vesentlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører arbeid av lik verdi i samme stillingsgruppe. Selskapet er tilknyttet Nortura HR og underlagt de samme retningslinjer knyttet til likestilling/diskriminering og fokus på arbeidsmiljø. 

Vi lager ett godt produkt

Kommunikasjon av bærekraft
Fns bærekraftsmål 17 - samarbeid for å nå målene

Norsk Dyremat er tuftet på en idé om bærekraft helt fra starten av og det gjennomsyrer fortsatt alt vi gjør den dag i dag. Vi ønsker å dele vår kunnskap om sirkulær forvaltning av proteiner slik at det kommer kunder, samarbeidspartnere og samfunnet til gode.  

Aktiv bruk av rapporten

TILTAK

Formidle vår kunnskap om bærekraft til Nortura, kunder og ansatte

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

Administrasjonsleder, Anne Mette

FERDIG

2030

Provit

TILTAK

Øke salg i Norge og vurdere lansering i Norden

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

2025

Hvordan vi lager hundemat?

TILTAK

Fortelle historien, lokal tilhørighet, bruk av råvarer. (Provit)

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

2024

Samarbeid med lokalmiljøet

TILTAK

En tydeligere samarbeidsparter i lokalmiljøet.

ANSVAR

Markedssjef, Per Olav

FERDIG

Implementeres 2023, deretter årlig

Sponsorater

TILTAK

Prosjekter som kommer ansatte og nærmiljøet (rundt fabrikkene) til gode.

ANSVAR

Logistikk og MA sjef, Ingvild

FERDIG

Implementeres 2023, deretter årlig

KOntakt 

Har du spørsmål eller kommentarer til rapporten hører vi gjerne fra deg. 

Spørsmål om vår bærekraftstrategi?

For at vi skal kunne gi deg en rask tilbakemelding på henvendelsen, trenger vi å vite hvem du er og hvordan vi kan få tak i deg.

Hva gjelder spørsmålet ditt?